Kleine slachthuizen en wildbewerkingsinrichtingen (WBI’s)

U ziet hier het aantal controles en het aantal schriftelijke waarschuwingen en boeterapporten die het resultaat zijn van overtredingen van de geldende wettelijke regelgeving door de kleine slachthuizen en WBI’s. Bij bedrijven die op alle dagen van de week slachten en op basis van aantallen geslachte dieren of slachtsnelheid daarvoor in aanmerking komen, is de NVWA continu aanwezig tijdens het slachtproces. Dit noemen we permanent toezicht. Op de slachthuizen en WBI’s die niet onder permanent toezicht staan is de NVWA minder aanwezig. Dit tabellenboek gaat over de kleine slachthuizen en WBI’s. De NAW gegevens van de bedrijven zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel.

Periode:
jan - jun 2023

Binnen de NVWA is het toezicht als volgt opgebouwd:

Let erop dat het toezicht per bedrijf en sector kan afwijken en afhankelijk is van de processen die bij dat bedrijf of sector spelen. Zo is er bijvoorbeeld op een WBI geen controle op dierenwelzijn (het wild wordt dood aangeleverd) en is het slachtproces van een rund (roodvlees) anders dan van een kip (pluimvee). Dit kan invloed hebben op de aantallen controles die de NVWA uitvoert. 

Het verdiepte toezicht bestaat uit een jaarlijkse audit die de NVWA uitvoert. Tijdens deze audit wordt gecontroleerd of het slachthuis of de WBI de mogelijke risico’s die kunnen optreden op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid voldoende heeft onderkend (de HACCP procedures) en of alle risico’s zijn geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau zijn gereduceerd. Ook moet de exploitant aantonen dat de HACCP procedures voortdurend en naar behoren zijn toepast. Tevens moeten slachthuizen op gebied van dierenwelzijn de standaardwerkwijzen en monitoringsprocedures voldoen aan de minimale wettelijke eisen en moeten deze correct zijn geïmplementeerd en toegepast. De audit richt zich op items die opgenomen zijn in een bedrijfseigen plan, een hygiënecode of een door de branchevereniging opgesteld werkdocument (bijvoorbeeld een nog niet goedgekeurde hygiënecode).  

Op tactisch niveau voert de NVWA systeeminspecties en op risico gebaseerde inspecties uit. Een systeeminspectie is een inspectie die vooral inzoomt op de uitvoeringsprocedures van het slachthuis of de WBI. Deze vindt 1 keer per jaar plaats. Tactische inspecties vinden meerdere malen per jaar op risicogerichte basis plaats. Deze richten zich vooral op de uitvoering van de slachthuisprocedures of WBI procedures in de praktijk. Risicogericht toezicht in de vleesketen maakt het mogelijk om het toezicht op bedrijven aan te passen aan de mate van naleving van wet- en regelgeving en aan hun specifieke bedrijfsprocessen. Dit noemen we toezicht in het verlengde van keuren. Voorbeelden van specifieke bedrijfskenmerken zijn het aantal slachtdieren op jaarbasis, de diersoorten die worden geslacht of het bedwelmd/onbedwelmd slachten. Afhankelijk van de uitkomst wordt per inspectielijst de inspectiefrequentie berekend.  

Op operationeel niveau worden er ook inspectielijsten ingevuld, de frequentie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en het type bedrijf. Deze inspectielijsten vervullen een signaalfunctie in het kader van dierenwelzijn, hygiënisch werken en dierziekten. Ook dit is toezicht in het verlengde van keuren. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd die niet goed past in de operationele inspectielijst, wordt daarvoor een Heterdaad-lijst ingevuld.

De NVWA beoogt met de openbaarmaking van de controlegegevens de transparantie binnen de vleesketen te bevorderen en om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten. Door openbaarmaking van de controlegegevens kan in één oogopslag een actueel en algemeen beeld worden verkregen van de controlebevindingen.

De controlegegevens over de periode jan-jun 2023 zijn hierbij een momentopname: de (status van de) controlegegevens zoals bekend op 25 januari 2024.

Echter stonden sommige geconstateerde overtredingen op dat moment nog niet onherroepelijk vast. Dit in verband met lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures. In de tabellen is daarom gekozen voor een onderscheid tussen op dat moment vaststaande- en niet vaststaande overtredingen. Dit betekent dat de aantallen genoemd 'niet vaststaande boetewaardige overtredingen', 'vaststaande boetewaardige overtredingen' en 'aantal overtredingen' niet definitief zijn.

Na publicatie worden de controlegegevens in deze tabellen niet meer bijgewerkt.

Meer informatie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-slachthuizen-en-slachterijen

Thema’s

Voor de slachthuizen zijn de thema’s diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van toepassing.
Onder het thema diergezondheid zijn de gegevens opgenomen ten aanzien van de risico’s rond het reinigen en ontsmetten van diertransportmiddelen (R&O).
Onder het thema dierenwelzijn zijn de gegevens opgenomen ten aanzien van de risico’s op het gebied van dierenwelzijn voor het slachten en dierenwelzijn van de dieren tijdens het slachten.
Onder het thema voedselveiligheid zijn de gegevens opgenomen ten aanzien van de risico’s op de gebieden dierlijke bijproducten, traceerbaarheid, microbiologische normen en hygiënisch werken. Voor WBI’s is het risicogebied microbiologische normen niet van toepassing.

Per risicogebied is vastgesteld welke controles en overtredingen erbij horen. Indien een controle of overtreding bij meerdere risicogebieden hoort, zal deze ook bij al deze risicogebieden meetellen.

Reinigen en Ontsmetten diertransportmiddelen (R&O)

Dit risicogebied valt onder het thema diergezondheid en omvat de diergezondheidsaspecten die zich bij de aanvoer van levende dieren op het slachthuis voordoen. Dit omvat specifiek het deugdelijk en efficiënt reinigen en ontsmetten van veevervoermiddelen (inclusief kratten en containers bij pluimvee), na lossing van de dieren. 

De NVWA stelt via risicogebaseerd toezicht vast of slachthuizen die beschikken over een apart lokaal voor het reinigen, wassen en ontsmetten van veevervoermiddelen voldoen aan de hygiëne- en erkenningsvoorwaarden. En daarmee samenhangende verplichtingen.  

Een slachthuis moet er bovendien voor zorgen dat de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen plaatsvindt met voor dat doel toegelaten ontsmettingsmiddelen. En op zodanige wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar komt. Dit met het oog op de preventie van dierziekten.   

Het slachthuis beschrijft de exploitatie van de R&O-plaats en de wijze van reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen in een door de NVWA getoetst R&O-protocol. De NVWA controleert of het bedrijf doet wat ze in bedrijfsprotocol zegt te doen en of dit in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.   

Daarnaast hebben slachthuizen de zorgplicht om op zorgvuldige wijze om te gaan met veewagendesinfectiemiddelen en deze te gebruiken volgens voorschrift. Zodat de gezondheid van mens, dier en milieu geen gevaar lopen.  

Welzijn voor het slachten
Dit risicogebied omvat alle welzijnsaspecten die zich voor de slacht voordoen, inclusief de aanvoer en het onderbrengen van de dieren. 

De NVWA ziet erop toe dat bedrijfsexploitanten ervoor zorgen dat de dieren voorafgaand aan het slachten elke vorm van vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard.  

De exploitant van het slachthuis is (mede-)verantwoordelijk voor het welzijn van de slachtdieren tijdens het vervoer naar het slachthuis: volgens Vo (EU) 853/2004 moet hij een op HACCP – beginselen gebaseerde procedure opstellen en invoeren die garandeert dat het welzijn van elk dier of elke groep dieren dat of die op het terrein van het slachthuis aankomt, gewaarborgd is.  

De NVWA ziet erop toe of de onderstaande onderwerpen voldoen:
    •   Ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van voorzieningen.
    •   Getuigschrift van vakbekwaamheid.
    •   Benoeming functionaris voor dierenwelzijn.
    •   Gebruiks- en onderhoudsinstructies, onderhoudsregisters.
    •   Standaardwerkwijzen voor elke activiteit tot bedwelmen. 

Welzijn tijdens het slachten
Dit omvat alle welzijnsaspecten die zich tijdens de slacht voordoen: onbedwelmd doden, bedwelmen, steken/snijden, verbloeden. Bedrijfsexploitanten moeten ervoor zorgen dat de dieren elke vorm van vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard.  

Onder meer ziet de NVWA erop toe of de onderstaande onderwerpen voldoen:
    •   Ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van voorzieningen
    •   Bedwelmingsapparatuur (waaronder back-up apparatuur)
    •   Getuigschrift van vakbekwaamheid
    •   Benoeming functionaris voor dierenwelzijn
    •   Gebruiks- en onderhoudsinstructies, onderhoudsregisters
    •   Standaardwerkwijzen voor elke activiteit tot de eerste slachtafhandeling

Dierlijke bijproducten
Het doel is te controleren of de bedrijven de dierlijke bijproducten identificeren, verzamelen en vervoeren in overeenstemming met de regelgeving voor dit risicogebied.  
 

Traceerbaarheid
De NVWA beoordeelt in hoeverre het bedrijf de tracering van producten heeft geborgd. Dit betreft het hele proces: vanaf de aanvoer van grondstoffen of levende dieren (of in WBI’s de door de jager gedode dieren) tot en met de afvoerstromen van eindproducten. Hiervoor controleert de NVWA de documenten bij aanvoer en levering en ook de etikettering van fysieke voorraden en producten die gereed staan voor aflevering. Zo nodig vindt onderzoek plaats in de boekhouding. Bij de afvoerstromen gaat het niet alleen over vlees geschikt voor humane consumptie, maar ook over dierlijke bijproducten.   
 

Microbiologische normen
Bij de jaarlijkse audit van slachthuizen (verdiept toezicht) beoordeelt de NVWA of het Verordening Microbiologische Criteria (VMC) plan van het bedrijf voldoet aan alle voorschriften van de VMC en kijkt zij specifiek naar de benodigde bemonsteringsfrequenties. De VMC geeft een minimumfrequentie voor slachthuizen in relatie tot de proceshygiënecriteria, en bij pluimvee ook de voedselveiligheidscriteria. Het slachthuis moet aantonen dat de minimumfrequentie inderdaad volstaat om hun procedures en goede hygiënepraktijken te valideren of te verifiëren op goede functionaliteit en bij pluimveeslachthuizen ook of de juiste acties worden genomen als de voedselveiligheidscriteria worden overschreden. Er wordt ook gecontroleerd of het bedrijf trendanalyses uitvoert en hoe het bedrijf omgaat met ontoereikende testresultaten. Bij het toezicht op tactisch niveau wordt getoetst of het bedrijf zich houdt aan dit plan en de procedures. 

Hygiënisch werken
Dit omvat zowel de hygiënevoorschriften als ook de hygiëne zelf bij onder andere het slachten of verwerken (bij WBI), de opslag van vlees, de verpakkingen, de bedrijfsruimtes, de materialen en de persoonlijke hygiëne.  

Tijdens het slachten beoordeelt de NVWA of er voldoende hygiënisch gewerkt wordt. Daarbij worden een aantal basisvoorwaarden expliciet bekeken zoals de persoonlijke hygiëne, de functionaliteit van de sterilisatoren en de reinheid van het materiaal. De wijze waarop het slachthuis of de WBI omgaat met eventuele bezoedelingen is ook onderdeel van de beoordeling. Wanneer bezoedeling optreedt, moet het bedrijf de correcte corrigerende maatregelen instellen om de bezoedeling te verwijderen en het proces zodanig te beheersen dat de bezoedeling niet structureel optreedt. Ook controleert de NVWA of het eindproduct vrij is van bezoedeling.   

  Cijfers

  Cijfers: Aantal overtredingen en controles

  Soorten Overtredingen

  VB: Vaststaande boetewaardige overtreding
  Het aantal vaststaande boetewaardige overtredingen betreft het aantal boeterapporten die niet meer in behandeling zijn (afgehandeld).

  NV: Niet vaststaande boetewaardige overtreding
  Het aantal niet-vaststaande boetewaardige overtredingen betreft het aantal boetewaardige overtredingen die nog in behandeling zijn.

  SW: Schriftelijke waarschuwing waardige overtreding
  Het aantal schriftelijke waarschuwing-waardige overtredingen betreft het aantal overtredingen van de regelgeving waarvoor een schriftelijke waarschuwing geldt..

  Opmerking

  Voor zowel de niet-vaststaande als vaststaande boetewaardige overtredingen geldt dat deze alleen meetellen indien deze overtreding hoort bij informatie die is weergegeven in de gepresenteerde informatie en bovendien verband houdt met een inspectie die meetelt in de Naleefmonitor. In geval van bezwaar en beroep blijft een overtreding wel meewegen.

  Hier komt de tekst voor nodeblock_sector_gemiddelde_helpteksten

  A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

  Legenda

  VB: Vaststaande boetewaardige overtreding
  NV: Niet vaststaande boetewaardige overtreding
  SW: Schriftelijke waarschuwing waardige overtreding
  Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer