Veelgestelde vragen

1. Waarom maakt de NVWA de inspectieresultaten openbaar?

Met de openbaarmaking van inspectieresultaten biedt de NVWA consumenten inzicht in het werk, in de resultaten van het toezicht én stimuleren we ondernemers de wettelijke regels na te leven.

De NVWA maakt de inspectieresultaten openbaar op basis van artikel 44 van de Gezondheidswet.

2. Van welke horecabedrijven maakt de NVWA de inspectieresultaten openbaar?

Van horecagelegenheden die voedsel verhandelen, zoals restaurants en cafetaria’s welke in de Kamer van Koophandel ingeschreven staan onder één van de volgende SBI-codes: 
55.10.1 Hotel-restaurants 
55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden 
56.10.1 Restaurants 
56.10.2 Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.

3. Welke gegevens publiceert de NVWA over het geïnspecteerde bedrijf?

De NVWA publiceert op deze webpagina het inspectieoordeel over de volgende onderwerpen: 
•    Juiste omgang met voedsel (HACCP-processen) 
•    Informatie over allergenen niet-voorverpakte levensmiddelen 
•    Hygiëne/bouwkunde 
•    Plaagdierbeheersing

Ook worden uw bedrijfsgegevens gepubliceerd met de volgende informatie:

•    Handelsnaam 
•    Straat en huisnummer  
•    Postcode en plaats

Wij gebruiken de eerste handelsnaam en adresgegevens van de (neven)vestiging zoals die op het uittreksel van de Kamer van Koophandel vastgelegd zijn. Het gaat er dus om hoe u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klopt dit niet? Kijk dan onder de vraag 11 ‘Hoe pas ik een verkeerde naam of een verkeerd adres aan bij de inspectieresultaten?’

 • Kijk voor meer informatie over een eenmanszaak onder ‘Ik heb een eenmanszaak en krijg de openbaarmaking brief van de NVWA op mijn woonadres, hoe kan dit?’
4. Waar let de NVWA op bij een inspectie van een horecabedrijf?

Juiste omgang met voedsel (HACCP)

 • Is de ondernemer op de hoogte van de grootste voedselveiligheidsrisico’s en beheerst  de ondernemer de processen om deze risico’s zoveel mogelijk te elimineren?
 • Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
 • Bewaart, bereidt en presenteert de ondernemer bederfelijke levensmiddelen op een veilige wijze? Houdt de ondernemer zich aan voorschriften omtrent bewaartemperatuur en houdbaarheid?
 • Voert de ondernemer corrigerende acties uit en worden deze vastgelegd, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Informatie over allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen

 • Informeert de ondernemer de gasten– vooraf - over de 14 aanwezige allergenen in niet- voorverpakte levensmiddelen?

Hygiëne/bouwkunde

 • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
 • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om besmetting van levensmiddelen met microbiologische, chemische en fysische verontreinigingen te voorkomen?

Plaagdierbeheersing

 • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om plaagdieren uit de bedrijfsruimten te weren?
 • Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van plaagdieren?
 • Onderneemt de ondernemer actie om plaagdieren te bestrijden als er sporen worden aangetroffen?
5. Tot welk oordeel kan een inspectie leiden op deze website?

Voldoet 
Er geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd zijn bij de laatste inspectie. Soms staat achter het oordeel: ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’. Dan is er geen inspectie geweest, maar is het bedrijf aangemeld via een controle- en adviesbureau.

Verbeterpunten vastgesteld 
De NVWA heeft één of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie. 
Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht 
De NVWA heeft vaker ernstige overtredingen geconstateerd. Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering. Bij onvoldoende verbetering kan de NVWA de activiteiten van het bedrijf sluiten en/of stilleggen.

Geen recente gegevens 
Als er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden of als deze langer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

6. Hoe lang blijft een oordeel staan op de website?

Een oordeel over een bedrijf blijft maximaal 2 jaar op de website staan. Daarna wordt het oordeel vervangen door een nieuw oordeel. Is het bedrijf in de tussenliggende tijd niet geïnspecteerd dan volgt het oordeel “geen recente gegevens”

7. Mijn bedrijf heeft als oordeel “geen recente gegevens”. Wat betekent dit?

Dit kan twee dingen betekenen:

Uw bedrijf is in de afgelopen twee jaar (nog) niet bezocht door (een inspecteur van) de NVWA. Het kan ook zijn dat u een inspectie heeft gehad op enkele punten voldeed u niet. De herinspectie heeft niet binnen drie maanden plaats gevonden en daarom verandert het oordeel naar “geen recente gegevens”. De inspectieonderwerpen die hierdoor niet opnieuw zijn beoordeeld, krijgen het oordeel “niet beoordeeld”. 

Dit verandert zodra er weer een herinspectie is geweest. U ontvangt na de herinspectie een brief  met het nieuwe oordeel.

8. Kan ik bezwaar maken tegen de openbaarmaking van het inspectieresultaat?

Ja, dat kan. Bent u het niet eens met het besluit tot actieve openbaarmaking? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

 • Een bewaarschrift indienen doet u bij de NVWA, binnen twee weken na de dagtekening van het besluit. Het bezwaarschrift moet aan de wettelijke eisen voldoen en kunt u sturen naar: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl
 • Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening doet u bij de bevoegde rechtbank, binnen twee weken na de dagtekening van het besluit. 

Verdere uitleg over de rechtsmiddelen die u kunt inzetten om de openbaarmaking van de controlegegevens van uw bedrijf tegen te houden, vindt u op Namen gecontroleerde bedrijven en producten openbaar maken | Over de NVWA | NVWA.

9. Toelichting openbaarmaking bedrijfsgegevens en wat zijn SBI-codes? 

Elk bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgt één of meer SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling codes). 


In dit geval gaat het om het openbaar maken van controlegegevens van bedrijven die in het Handelsregister geregistreerd zijn als bedrijven met activiteiten betreffende ‘horeca’. Voor inspectie, handhaving en openbaarmaking maakt de NVWA gebruik van deze gegevens. De NVWA moet hierbij uitgaan van de juistheid van deze gegevens (betrouwbaarheid registraties). In het ‘Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet’, is opgenomen om welke SBI-codes het gaat. De NVWA beschouwt uw bedrijf daardoor als horecaonderneming en maakt daarom de inspectieresultaten en uw bedrijfsgegevens actief openbaar.  

10. Ik zie bij mijn bedrijf het oordeel allergeneninformatiestaan, maar bij een andere locatie niet. Hoe kan dat?

Alleen voor inspecties die uitgevoerd zijn vanaf 13 maart 2023 wordt het inspectieonderwerp allergeneninformatie gepubliceerd.  Vanaf deze datum zijn de drie onderwerpen uitgebreid met een vierde onderwerp: de allergenen­-informatie bij niet-voorverpakte levensmiddelen.  

Bij een volgende inspectie wordt dit wel gepubliceerd.

Mocht u vragen hebben over de wetgeving rondom allergenen, of heeft u andere vragen, kijk dan hier: Allergenen | NVWA

11. Hoe pas ik een verkeerde naam of een verkeerd adres aan bij de inspectieresultaten?

Wij gebruiken de eerste handelsnaam en adresgegevens van de (neven)vestiging zoals die op het uittreksel van de Kamer van Koophandel staan. Het gaat er dus om hoe u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wilt u de gevelnaam of het bezoekadres van uw bedrijf bij de openbaargemaakte inspectieresultaten vermeld hebben, dan moet u deze wijziging zelf doorvoeren bij de Kamer van Koophandel. 
Komen de gegevens in de brief niet overeen met hoe u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u mailen naar openbaarmaking@nvwa.nl.

Vermeld in uw e-mail in ieder geval: 
-      de bedrijfsgegevens, zoals eerder vermeld in deze brief   
-      datum van deze brief 
-      “divisie Inspectie” 
-      zaaknummer: «Zaakreferentie»

12. Waar vind ik het besluit tot openbaar maken van mijn inspectieresultaten? 

Met dit document besluit de NVWA om de resultaten van haar inspecties over voedselveiligheid bij levensmiddelenbedrijven openbaar te maken. De lijst met inspectieresultaten waar dit besluit over gaat is vastgesteld.

(Overzicht van besluiten en ontwerpbesluiten openbaar maken controlegegevens voedselveiligheid bij Horeca.)

13. Kan ik een reactie plaatsen bij openbaargemaakte gegevens? 

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als bij een herinspectie blijkt dat alles weer in orde is en u dat alvast wilt laten weten voordat het officieel wordt gepubliceerd. Als u een reactie plaatst, komt bij het oordeel een symbool te staan in de vorm van een tekstballon.

Als u een reactie wilt laten plaatsen bij de gepubliceerde gegevens van uw bedrijf, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: openbaarmaking@nvwa.nl. De reactie mag maximaal 50 woorden zijn.

Vermeld in uw e-mail in ieder geval: 
-      de bedrijfsgegevens, zoals eerder vermeld in deze brief   
-      datum van deze brief 
-      “divisie Inspectie” 
-      zaaknummer: «Zaakreferentie»

14. Hoe krijg ik inspectieresultaten op de NVWA-website? Kan ik een inspectie aanvragen?

Wij houden risicogericht toezicht en selecteren de bedrijven die een inspectie krijgen. U kunt zich niet zelf melden voor een inspectie. U kunt zich wel aanmelden bij een van de geaccepteerde controle- en adviesbureaus voor een inspectie. Zij voeren inspecties uit en als de resultaten voldoen, wordt uw locatie aangemeld bij ons.

Deze locaties krijgen het oordeel "voldoet". Daarbij wordt de tekst getoond: "gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau".

15. Waarom krijg ik geen oordeel 'voldoet' terwijl de (digitale) herinspectie in orde is en ik maatregelen heb genomen?

Als wij een overtreding vaststellen, krijgt uw bedrijf het oordeel "verbeterpunten vastgesteld". Dit oordeel blijft 3 maanden staan. Dat is het termijn waarbinnen wij in principe een herinspectie uitvoeren.

Het oordeel blijft 3 maanden op 'verbeterpunten vastgesteld' staan. Ook als er al een herinspectie is geweest bij uw bedrijf. Dit doen we om ongelijkheid tussen bedrijven te voorkomen. We passen het oordeel op de website voor alle bedrijven tegelijk aan.

Na 3 maanden wijzigt het oordeel:

Is alles na een digitale of fysieke herinspectie in orde in het bedrijf? Dan wijzigt het oordeel na 3 maanden in "voldoet".

Is er geen herinspectie geweest? Dan wijzigt het oordeel na 3 maanden in "geen recente gegevens" totdat wij een herinspectie hebben uitgevoerd en het nieuwe oordeel daarvan op de openbaarmakingssite wordt gepubliceerd. De inspectieonderwerpen die hierdoor niet opnieuw zijn beoordeeld  krijgen het oordeel “niet beoordeeld”.

16. Ik heb een eenmanszaak en krijg de openbaarmaking brief van de NVWA op mijn woonadres, hoe kan dit?

Als er vanuit Openbaarmaking brieven worden verstuurd, is dit naar aanleiding van een recente inspectie die bij uw bedrijf is uitgevoerd of een recente inschrijving in de Kamer van Koophandel, waarvan het inspectieresultaat openbaar gemaakt gaat worden. De NVWA maakt gebruik van de gegevens van de Kamer van Koophandel. Heeft u geen postadres in de Kamer van Koophandel vermeld? Dan worden de brieven betreffende openbaarmaking naar het locatie adres (adres waar uw bedrijf gevestigd is) gestuurd.  
Echter worden eventuele Officiële Waarschuwingen en Rapporten van Bevindingen naar het woonadres gestuurd. 

17. Ik heb mijn bedrijf net ingeschreven in de kamer van Koophandel, maar ik tref alleen voorbereidende werkzaamheden, krijg ik dan een inspectie op mijn privé / thuisadres?

Mocht u zich net ingeschreven hebben in de Kamer van Koophandel, dan kunt u in de toekomst een bezoek van de NVWA verwachten. Naar aanleiding van die inspectie zal het inspectie oordeel van “geen recente gegevens” veranderen naar een nieuw oordeel wat 2 jaar zal blijven staan.
Heeft u zich alleen ingeschreven ter voorbereiding op het starten van een onderneming, dan zullen wij geen inspectie uitvoeren op uw thuisadres, maar zullen uw bedrijfsgegevens wel openbaar worden gemaakt. Mocht u het daar niet mee eens zijn, dan kunt u gebruik maken van de 50 woorden reactie.
In de brief die u van ons ontvangen heeft staat beschreven hoe u dit kunt doen.

18. Op welk adres moet ik mijn onderneming inschrijven in de KvK?

Een ondernemer dient zich altijd in te schrijven op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden. Dit is ook wel het bezoekadres. Indien dit niet lukt, omdat de locatie bijvoorbeeld nog in aanbouw is, dan mag dit tijdelijk het woonadres zijn. Zodra de activiteiten definitief gaan plaatsvinden op het bezoekadres, dan dient volgens wet -en regelgeving de inschrijving in de KvK per direct gewijzigd te worden.