Visverwerkende bedrijven

In Nederland zijn meer dan 400 visverwerkende bedrijven. De NVWA controleert of deze bedrijven zich aan de regels houden voor voedselveiligheid.

De NVWA-inspecteur beoordeelt of visverwerkende bedrijven werken volgens een procesbeheerssysteem, of een goedgekeurde hygiënecode die voldoet aan de wettelijke voorschriften voor het veilig omgaan met producten. Per inspectieonderwerp de onderdelen die de NVWA-inspecteur controleert:

Hygiëne en inrichting

 • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze goed onderhouden?
 • Zijn de bedrijfsruimten juist ingericht?
 • Houden de werknemers van het bedrijf zich aan de regels voor een goede persoonlijke hygiëne?
 • Gebruikt het bedrijf water van drinkwaterkwaliteit?
 • Zorgt de ondernemer ervoor dat het afval op de correcte manier wordt behandeld, verwijderd en opgeslagen?
 • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren en te bestrijden?

Gevaren voor de volksgezondheid

 • Benoemt de ondernemer in elk processtadium alle relevante gevaren voor de voedselveiligheid?

Voedselveiligheidsplan opstellen

 • Benoemt de ondernemer alle kritische controlepunten?
 • Stelt de ondernemer voor elk kritisch controlepunt de grenzen vast?
 • Stelt de ondernemer procedures vast voor het bewaken van deze kritische controlepunten?
 • Stelt de ondernemer corrigerende maatregelen vast voor het geval dat het bedrijf een kritisch controlepunt onvoldoende beheerst?

Voedselveiligheidsplan uitvoeren

 • Zorgt de ondernemer voor een goede bewaking van de kritische controlepunten zoals vastgelegd in het voedselveiligheidsplan van het bedrijf?
 • Voert de ondernemer corrigerende maatregelen uit in het proces in het geval dat het bedrijf een kritisch controlepunt onvoldoende beheerst?
 • Voert de ondernemer corrigerende maatregelen uit op de producten in het geval dat het bedrijf een kritisch controlepunt onvoldoende beheerst?

Documentatie en verificatie

 • Registreert de ondernemer de controles en corrigerende maatregelen die hij uitvoert in zijn bedrijf, en bewaart hij deze documentatie?
 • Stelt de ondernemer verificatieprocedures vast om na te gaan of het voedselveiligheidsplan naar behoren functioneert?
 • Toetst de ondernemer of de eigen, vastgestelde grenzen nog voldoen aan de aan de actuele (wettelijke) grenzen?

Microbiologische normen voedselveiligheid

 • Neemt en onderzoekt de ondernemer zelf voldoende microbiologische monsters om de voedselveiligheid en proceshygiëne in zijn bedrijf te toetsen?
 • Neemt de ondernemer de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de normen voor voedselveiligheid?
 • Neemt de ondernemer de juiste maatregelen om de hygiëne te borgen tijdens het productieproces?
 • Voldoet het resultaat van het monsteronderzoek aan de normen voor voedselveiligheid? (Het gaat hierbij uitsluitend om monsters die de NVWA hiervoor nam op het productiebedrijf.)

Melden en traceren

 • Kan de ondernemer op ieder moment aantonen van wie zijn bedrijf producten ontving?
 • Kan de ondernemer op ieder moment aantonen aan wie zijn bedrijf producten leverde?
 • Onderneemt de ondernemer de juiste en voldoende acties als blijkt dat zijn bedrijf onveilige levensmiddelen (= schadelijk of ongeschikt) verhandelt?

Legenda

Voldoet

Geen of alleen kleine tekortkomingen geconstateerd bij de laatste inspectie.

Verbeterpunten vastgesteld

De NVWA heeft 1 of meer (ernstige) overtredingen geconstateerd bij de laatste inspectie.
Traject om te verbeteren is gestart.

Verscherpt toezicht

De NVWA heeft vaker ernstige overtredingen geconstateerd. Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering. Bij onvoldoende verbetering zal de NVWA de activiteiten van het bedrijf stilleggen.

Geen recente gegevens

Als er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden of als deze meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Reactie ondernemer legenda icoon Reactie ondernemer