Pluimvee slachthuizen permanent toezicht

U ziet hier het aantal controles en het aantal schriftelijke waarschuwingen en boeterapporten die het resulataat zijn van overtredingen van de geldende wettelijke regelgeving door de individule  pluimveeslachthuizen met permanent toezicht. Of een slachterij permanent toezicht heeft, hangt af van een combinatie van factoren. De belangrijkste factor is het aantal geslachte dieren. Andere factoren die meewegen zijn het aantal slachtdagen per week en de slachtsnelheid. De NAW-gegevens van de bedrijven zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel.

Periode:
jul - dec 2021

Binnen de NVWA is het toezicht als volgt opgebouwd:

Pluimvee slachthuizen - meer informatie 

Het verdiepte toezicht bestaat uit een jaarlijkse audit die de NVWA uitvoert. Tijdens deze audit checkt de NVWA of het slachthuis de mogelijke risico’s die kunnen optreden op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid voldoende heeft onderkend (de HACCP procedures) en of alle risico’s zijn geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau zijn gereduceerd. Ook moet de exploitant aantonen dat de slachterij de HACCP procedures voortdurend en naar behoren toepast. Tevens moeten op gebied van dierenwelzijn de standaard werkwijzen en monitoringsprocedures voldoen aan de minimale wettelijke eisen en moeten deze correct zijn geïmplementeerd en toegepast. De audit richt zich op items die opgenomen zijn in een bedrijfseigen plan, een hygiënecode of een door de branchevereniging opgesteld werkdocument (bijvoorbeeld een nog niet goedgekeurde hygiënecode).

Op tactisch niveau voert de NVWA bij de slachterijen systeeminspecties en risico-gebaseerde inspecties uit. Een systeeminspectie is een inspectie op een bepaald risicogebied die vooral inzoomt op de uitvoeringsprocedures van het slachthuis. Deze vindt 1x per jaar plaats. Tactische inspecties richten zich vooral op de uitvoering van de slachthuis procedures in de praktijk. Deze inspecties vinden meerdere malen per jaar op risicogerichte basis plaats.
Risicogericht toezicht in de vleesketen maakt het mogelijk om het toezicht op bedrijven aan te passen aan de mate van naleving van wet- en regelgeving en aan hun specifieke bedrijfsprocessen. Dit noemen we toezicht in het verlengde van keuren.
Voorbeelden van specifieke bedrijfskenmerken voor pluimveeslachthuizen: het aantal slachtdieren op jaarbasis, de diersoorten die worden geslacht, bedwelmd of onbedwelmd aanhangen, enz. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt per inspectielijst de inspectiefrequentie berekend. Deze varieert tussen de 1 tot 52x per jaar.

Op operationeel niveau wordt dagelijks per medewerker een (deel van een) operationele slachthallijst voor de pluimveeslachthuizen ingevuld. Er zijn slachthuizen die per dag meerdere toezichthouders hebben en daardoor worden er meerdere operationele lijsten ingevuld. Deze inspectielijsten vervullen een signaalfunctie in het kader van dierenwelzijn, hygiënisch werken en dierziekten. Ook dit is toezicht in het verlengde van keuren.

De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) beoogt met de openbaarmaking van de controlegegevens de transparantie binnen de roodvlees- en pluimveeketen te bevorderen en om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten. Door openbaarmaking van de controlegegevens van het voorgaande jaar kan in één oogopslag een actueel en algemeen beeld worden verkregen van de controlebevindingen door de NVWA bij roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen.

De controlegegevens over de periode 2021, zoals opgenomen in de tabellen, zijn hierbij een momentopname: namelijk de (status van de) controlegegevens zoals bekend op 1 juni 2022.

Sommige geconstateerde overtredingen stonden echter op dat moment, in verband met lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures, nog niet onherroepelijk vast.

In de tabellen is daarom gekozen voor een onderscheid tussen op dat moment vaststaande- en niet vaststaande overtredingen. Dit betekent dat de aantallen genoemd “niet vaststaande boetewaardige overtredingen” en “vaststaande boetewaardige overtredingen” niet definitief zijn.

Na het moment van publicatie worden de controlegegevens in deze tabellen niet meer bijgewerkt en blijven dus een momentopname.

Meer informatie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-pluimvee-slachterijen

Thema’s

Voor de slachthuizen zijn de thema’s Diergezondheid, Dierenwelzijn en Voedselveiligheid van toepassing.
Onder het thema Diergezondheid zijn de gegevens opgenomen ten aanzien van de risico’s rond het Reinigen en Ontsmetten van diertransportmiddelen.
Onder het thema Dierenwelzijn zijn de gegevens opgenomen ten aanzien van de risico’s op het gebied van dierenwelzijn voor het slachten en dierenwelzijn van de dieren tijdens het slachten.
Onder het thema Voedselveiligheid zijn de gegevens opgenomen ten aanzien van de risico’s op de gebieden Dierlijke Bijproducten, Traceerbaarheid, Microbiologische normen en Hygiënisch werken.

Per risicogebied is vastgesteld welke controles en overtredingen erbij horen. Indien een controle of overtreding bij meerdere risicogebieden hoort, zal deze ook bij al deze risicogebieden meetellen.

NVWA opbouw openbaarmaking

 

Risicogebieden

Reinigen en Ontsmetten diertransportmiddelen

Dit risicogebied valt onder het thema Diergezondheid, en omvat het Reinigen en Ontsmetten van diertransportmiddelen (w.o. kratten en containers) na lossing van de dieren.

De NVWA stelt vast, via risico gebaseerd toezicht, of pluimveeslachthuizen die beschikken over een apart lokaal voor het reinigen, wassen en ontsmetten van diertransportmiddelen én over een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats (R&O-plaats-), voldoen aan de hygiëne- en erkenningsvoorwaarden, en daarmee samenhangende verplichtingen.

Het pluimveeslachthuis moet volgens de Europese Hygiëneverordeningen zorg dragen voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen. Het slachthuis beschrijft dergelijke permanente procedures in eigen werkinstructies, die nader worden vastgelegd in een door de NVWA getoetst protocol. Beoordeeld wordt of het slachthuis de controle t.a.v. de kwaliteit van reiniging en ontsmetting van diertransportmiddelen juist uitvoert, en haar eigen werkinstructie (R&O-protocol) correct naleeft of handhaaft.

Een pluimveeslachthuis, met een aangewezen R&O-plaats moet zorg dragen dat de reiniging en ontsmetting van diertransportmiddelen plaatsvindt met voor dat doel toegelaten ontsmettingsmiddelen en op zodanige wijze dat de bio veiligheid niet in gevaar komt (met het oog op de wering van Aviaire influenza). Het slachthuis beschrijft de exploitatie van de R&O-plaats én de reiniging en ontsmetting van diertransportmiddelen in een door de NVWA getoetst R&O-protocol. De NVWA controleert of het bedrijf doet, wat ze in bedrijfsprotocol zegt te doen.

In het geval dat tekortkomingen worden vastgesteld worden maatregelen genomen volgens het Algemeen interventiebeleid NVWA of Specifiek interventiebeleid preventie dierziekten.


Welzijn voor het slachten
Dit omvat alle welzijnsaspecten die zich voor de slacht voordoen, ook als deze pas na de dood worden geconstateerd. Dit omvat ook de aanvoer en het onderbrengen van de dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijfsexploitanten ervoor zorgen dat de dieren voorafgaand aan het slachten elke vorm van vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

De exploitant van het slachthuis is (mede-)verantwoordelijk voor het welzijn van de slachtdieren tijdens het vervoer naar het slachthuis: volgens Vo (EU) 853/2004 moet hij een op HACCP – beginselen gebaseerde procedure opstellen en invoeren die garandeert dat het welzijn van elk dier of elke groep dieren dat of die op het terrein van het slachthuis verblijft gewaarborgd is.

Onder meer wordt er op toegezien of de onderstaande onderwerpen voldoen:
    •  Ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van voorzieningen.
    •  Getuigschrift van vakbekwaamheid.
    •  Benoeming functionaris voor dierenwelzijn.
    •  Gebruiks- en onderhoudsinstructies, onderhoudsregisters.
   
•  Standaard werkwijzen voor elke activiteit tot bedwelmen.

 

Welzijn tijdens het slachten
Dit omvat alle welzijnsaspecten die zich tijdens de slacht voordoen en omvat: onbedwelmd aanhangen, bedwelmen, steken/snijden, verbloeden. Bedrijfsexploitanten moeten ervoor zorgen dat de dieren elke vorm van vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

Onder meer ziet de NVWA erop toe of de onderstaande onderwerpen voldoen:
    •  Ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van voorzieningen
    •  Bedwelmingsapparatuur (waaronder back-up apparatuur)
    •  Getuigschrift van vakbekwaamheid
    •  Benoeming functionaris voor dierenwelzijn
    •  Gebruiks- en onderhoudsinstructies, onderhoudsregisters
    •  Standaardwerkwijzen voor elke activiteit van t/m verbloeden


Dierlijke Bijproducten
Het doel is te controleren of de bedrijven de dierlijke bijproducten identificeren, verzamelen en vervoeren in overeenstemming met de regelgeving voor dierlijke bijproducten.


Traceerbaarheid
De NVWA beoordeelt in hoeverre het bedrijf de tracering van producten heeft geborgd. Dit betreft het hele proces vanaf de aanvoer van grondstoffen of levende dieren tot en met de afvoerstromen van eindproducten. Hiervoor controleert de NVWA de documenten bij aanvoer en levering en ook de etikettering van fysieke voorraden en producten die gereed staan voor aflevering. Zo nodig vindt onderzoek plaats in de boekhouding. Bij de afvoerstromen gaat het niet alleen over vlees geschikt voor humane consumptie, maar ook over dierlijke bijproducten.


Microbiologische normen
Bij de jaarlijkse audit (verdiept toezicht) beoordeelt de NVWA of het Verordening Microbiologische Criteria (VMC) plan van het bedrijf voldoet aan alle voorschriften van de VMC en er kijkt zij specifiek naar de benodigde bemonsteringsfrequenties. De VMC geeft een minimumfrequentie voor slachthuizen in relatie tot de proceshygiënecriteria. Het slachthuis zal moeten aantonen dat de minimumfrequentie inderdaad volstaat om hun procedures en goede hygiënepraktijken te valideren of te verifiëren op goede functionaliteit. Er wordt ook gecontroleerd of het bedrijf trendanalyses uitvoert en hoe het bedrijf omgaat met ontoereikende testresultaten. Bij het toezicht op tactisch niveau wordt getoetst of het bedrijf zich houdt aan dit plan en de procedure(s).


Hygiënisch werken
Dit omvat zowel de hygiëne voorschriften als ook de hygiëne zelf bij o.a. het slachten, de opslag van vlees, de verpakkingen, de bedrijfsruimtes, de materialen en de persoonlijke hygiëne.

Tijdens het slachten beoordeelt de NVWA of er voldoende hygiënisch gewerkt wordt. Daarbij worden een aantal basisvoorwaarden expliciet bekeken zoals de persoonlijke hygiëne, de functionaliteit van de sterilisatoren, de reinheid van het materiaal, etc. De wijze waarop het slachthuis omgaat met eventuele bezoedelingen is ook onderdeel van de beoordeling. Wanneer bezoedeling optreedt, moet het bedrijf de correcte corrigerende maatregelen instellen om de bezoedeling die ontstaan is te verwijderen en het proces zodanig te beheersen dat de bezoedeling niet structureel optreedt. Ook controleert de NVWA of het eindproduct vrij is van bezoedeling.

  Cijfers

  Cijfers: Aantal overtredingen en controles

  Soorten Overtredingen

  VB: Vaststaande boetewaardige overtreding
  Het aantal vaststaande boetewaardige overtredingen betreft het aantal boeterapporten die niet meer in behandeling zijn (afgehandeld).

  NV: Niet vaststaande boetewaardige overtreding
  Het aantal niet-vaststaande boetewaardige overtredingen betreft het aantal boetewaardige overtredingen die nog in behandeling zijn.

  SW: Schriftelijke waarschuwing waardige overtreding
  Het aantal schriftelijke waarschuwing-waardige overtredingen betreft het aantal overtredingen van de regelgeving waarvoor een schriftelijke waarschuwing geldt..

  Opmerking

  Voor zowel de niet-vaststaande als vaststaande boetewaardige overtredingen geldt dat deze alleen meetellen indien deze overtreding hoort bij informatie die is weergegeven in de gepresenteerde informatie en bovendien verband houdt met een inspectie die meetelt in de Naleefmonitor. In geval van bezwaar en beroep blijft een overtreding wel meewegen.

  Hier komt de tekst voor nodeblock_sector_gemiddelde_helpteksten

  A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

  Legenda

  VB: Vaststaande boetewaardige overtreding
  NV: Niet vaststaande boetewaardige overtreding
  SW: Schriftelijke waarschuwing waardige overtreding
  Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer