Boschma Slachtbedrijf Texel B.V. (EG 9425)

De Vang 3
1792CV
Oudeschild
Regulier toezicht (cijfers per half jaar)
Handhaving NVWA binnen alle thema's overtredingen
  Cijfers
  Inhoud Cijfers tabblad voor screenreader
  Thema VB NV SW Percentage Aantal Onderwerp VB NV SW Percentage Aantal
  thema Dierenwelzijn VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 56 onderwerp Welzijn voor het slachten VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 30
  thema Dierenwelzijn VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 56 onderwerp Welzijn tijdens het slachten VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 26
  thema Voedselveiligheid VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 44 onderwerp Hygienisch werken VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 20
  thema Voedselveiligheid VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 44 onderwerp Microbiologie VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 1
  thema Voedselveiligheid VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 44 onderwerp Dierlijke bijproducten VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 3
  thema Voedselveiligheid VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 44 onderwerp Traceerbaarheid VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 20
  thema Diergezondheid VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 7 onderwerp Reinigen en ontsmetten diertransportmiddelen VB 0 NV 0 SW 0 Percentage 0,00 procent Aantal 7
  Tabblad Cijfers totalen voor screenreader
  Percentage Aantal
  Perecentage 0,00 procent Aantal 107
  Dierenwelzijn
  VB 0 NV 0 SW 0
  56
  i

  Welzijn voor het slachten (I)

  Dit omvat alle welzijnsaspecten die zich voor de slacht voordoen, ook als deze pas na de dood worden geconstateerd. Dit omvat ook de aanvoer en het onderbrengen van de dieren.

  De NVWA ziet erop toe dat bedrijfsexploitanten ervoor zorgen dat de dieren voorafgaand aan het slachten elke vorm van vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

  De exploitant van het slachthuis is (mede-)verantwoordelijk voor het welzijn van de slachtdieren tijdens het vervoer naar het slachthuis: volgens Vo 853/2004 moet hij een op HACCP – beginselen gebaseerde procedure opstellen en invoeren die garandeert dat het welzijn van elk dier of elke groep dieren dat of die op het terrein van het slachthuis verblijft, bevredigend is.

  Onder meer wordt er op toegezien of de onderstaande onderwerpen voldoen:
              •  Ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van voorzieningen;
              •  Getuigschrift van vakbekwaamheid;
              •  Benoeming functionaris voor dierenwelzijn;
              •  Gebruiks- en onderhoudsinstructies; onderhoudsregisters;
              •  Standaardwerkwijzen voor elke activiteit tot bedwelmen.

  Welzijn voor het slachten
  VB 0 NV 0 SW 0
  30
  i

  Welzijn tijdens het slachten (I)Welzijn tijdens het slachten (I)

  Dit omvat alle welzijnsaspecten die zich tijdens de slacht voordoen en omvat: onbedwelmd aanhangen, bedwelmen, steken/snijden, verbloeden. Bedrijfsexploitanten moeten ervoor zorgen dat de dieren elke vorm van vermijdbare pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

  Onder meer ziet de NVWA erop toe of de onderstaande onderwerpen voldoen:
              •  Ontwerp, bouw, onderhoud en gebruik van voorzieningen, bijvoorbeeld:
                          •  bedwelmingsapparatuur (waaronder back-up apparatuur);
              •  Getuigschrift van vakbekwaamheid;
              •  Benoeming functionaris voor dierenwelzijn;
              •  Gebruiks- en onderhoudsinstructies; onderhoudsregisters;
              •  Standaardwerkwijzen voor elke activiteit van t/m verbloeden.

  Welzijn tijdens het slachten
  VB 0 NV 0 SW 0
  26
  Voedselveiligheid
  VB 0 NV 0 SW 0
  44
  i

  Hygiënisch werken  (I)

  Dit omvat zowel de hygiëne voorschriften als ook de hygiëne zelf bij o.a. het slachten, de opslag van vlees, de verpakkingen, de bedrijfsruimtes, de materialen en de persoonlijke hygiëne.

  De NVWA beoordeelt of het slachtproces op voldoende hygiënische wijze plaatsvindt. Denk aan beoordeling van processtappen die van invloed zijn op de preventie van bezoedeling van het eindproduct. Daarbij worden een aantal basisvoorwaarden expliciet bekeken zoals persoonlijke hygiëne, functionaliteit sterilisatoren, reinheid van het materiaal, etc. De wijze waarop het slachthuis omgaat met eventuele bezoedelingen is ook onderdeel van de beoordeling.

  Hygienisch werken
  VB 0 NV 0 SW 0
  20
  i

  Microbiologie  (I)

  Bij de jaarlijkse audit (verdiept toezicht) beoordeelt de NVWA of het Verordening Microbiologische Criteria (VMC) plan van het bedrijf voldoet aan alle voorschriften van de VMC en er kijkt zij specifiek naar de benodigde bemonsteringsfrequenties. De VMC geeft een minimumfrequentie voor slachthuizen in relatie tot de proceshygiënecriteria. Het slachthuis zal moeten aantonen dat de minimumfrequentie inderdaad volstaat om hun procedures en goede hygiënepraktijken te valideren of te verifiëren op goede functionaliteit. In de Controle Lijst VMC checkt de NVWA of het bedrijf zich houdt aan de door zichzelf opgestelde procedures en bemonsteringsschema’s en of deze voldoen ten opzichte van het gestelde wettelijk minimum. Er wordt ook gecontroleerd of het bedrijf trendanalyses uitvoert en hoe het bedrijf omgaat met ontoereikende testresultaten.

  Microbiologie
  VB 0 NV 0 SW 0
  1
  i

  Dierlijke bijproducten (I)

  Het doel is te controleren of de bedrijven de dierlijke bijproducten identificeren, verzamelen en vervoeren in overeenstemming met de dierlijke bijproducten regelgeving.

  Dierlijke bijproducten
  VB 0 NV 0 SW 0
  3
  i

  Traceerbaarheid  (I)

  De NVWA beoordeelt in hoeverre het bedrijf de tracering in orde heeft. Dat geldt zowel voor de aanvoer, processen in het bedrijf inclusief de daarbij vrijkomende producten en de afvoer van de eindproducten en bijproducten. Hiertoe worden diverse brondocumenten gecontroleerd. Ook controleert de NVWA fysiek aanwezig materiaal op de aanwezigheid van correcte aanvoergegevens, etikettering en andere relevante informatie met het oog op traceerbaarheid.

  Daarnaast bekijkt de NVWA de afvoerstromen.: zowel de stromen van vlees geschikt voor humane consumptie als dierlijke bijproducten.

  Traceerbaarheid
  VB 0 NV 0 SW 0
  20
  Diergezondheid
  VB 0 NV 0 SW 0
  7
  i

  Reinigen en ontsmetten diertransportmiddelen (I)

  Dit risicogebied valt onder het thema diergezondheid, en omvat het reinigen en ontsmetten van diertransportmiddelen (w.o. kratten en containers), na lossing van de dieren.

  De NVWA stelt vast, via risico gebaseerd toezicht, of pluimveeslachthuizen die beschikken over een apart lokaal voor het reinigen, wassen en ontsmetten van bij het transport gebruikte voorzieningen en vervoermiddelen én/of over een registratie als aangewezen R&O-plaats, voldoen aan de hygiëne- en registratievoorwaarden en daarmee samenhangende verplichtingen. Deze voorwaarden worden nader genoemd in bijlage III, sectie II, hoofdstuk II punt 6 én bijlage II, sectie II punt 1 van Verordening (EG) nr. 853/2004 juncto artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004 én artikel 2.6 van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten juncto artikel 26, eerste en tweede lid van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's.

  Het pluimveeslachthuis moet volgens de Europese Hygiëneverordeningen zorg dragen voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen. Het slachthuis beschrijft dergelijke permanente procedures in eigen werkinstructies, die zij vastlegt in een door de minister goedgekeurd protocol. De NVWA beoordeelt of het slachthuis de controle t.a.v. de kwaliteit van reiniging en ontsmetting van diertransportmiddelen juist uitvoert, en haar eigen werkinstructie (R&O-protocol) correct naleeft of handhaaft.

  Een pluimveeslachthuis, met een aangewezen R&O-plaats, moet volgens de Preventieregelgeving zorgdragen dat de reiniging en ontsmetting van diertransportmiddelen plaatsvindt met voor dat doel toegelaten ontsmettingsmiddelen en op zodanige wijze dat de bio veiligheid niet in gevaar komt (met het oog op de wering van Aviaire influenza). Het slachthuis beschrijft de exploitatie van de R&O-plaats én de reiniging en ontsmetting van diertransportmiddelen in een door minister goedgekeurd R&O-protocol. De NVWA controleert of het bedrijf doet, wat in bedrijfsprotocol zegt te doen.

  In het geval van tekortkomingen neemt de NVWA maatregelen volgens het Algemeen interventiebeleid NVWA of Specifiek interventiebeleid preventie dierziekten.

  Reinigen en ontsmetten diertransportmiddelen
  VB 0 NV 0 SW 0
  7
  Totaal
  VB 0 NV 0 SW 0
  107

  Soorten Overtredingen

  VB: Vaststaande boetewaardige overtreding
  Het aantal vaststaande boetewaardige overtredingen betreft het aantal boeterapporten die niet meer in behandeling zijn (afgehandeld).

  NV: Niet vaststaande boetewaardige overtreding
  Het aantal niet-vaststaande boetewaardige overtredingen betreft het aantal boetewaardige overtredingen die nog in behandeling zijn.

  SW: Schriftelijke waarschuwing waardige overtreding
  Het aantal schriftelijke waarschuwing-waardige overtredingen betreft het aantal overtredingen van de regelgeving waarvoor een schriftelijke waarschuwing geldt..

  Opmerking

  Voor zowel de niet-vaststaande als vaststaande boetewaardige overtredingen geldt dat deze alleen meetellen indien deze overtreding hoort bij informatie die is weergegeven in de gepresenteerde informatie en bovendien verband houdt met een inspectie die meetelt in de Naleefmonitor. In geval van bezwaar en beroep blijft een overtreding wel meewegen.

  Hier komt de tekst voor nodeblock_sector_gemiddelde_helpteksten

  A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

  Deel deze pagina

  Legenda

  VB: Vaststaande boetewaardige overtreding
  NV: Niet vaststaande boetewaardige overtreding
  SW: Schriftelijke waarschuwing waardige overtreding
  Reactie ondernemer legenda ballon icoon. Reactie ondernemer